Föreningshistorik

Fiskerätten och fisket har sedan lång tid tillbaka varit en värdefull resurs på gårdar i Småland. Det finns ingen tillgänglig dokumentation över hur fisket i Exen förvaltades och fördelades mellan berörda fiskerättsägare vid tiden för förra sekelskiftet. Men man får förmoda att förvaltningen i huvudsak bedrevs inom respektive byalag utan någon direkt samordning med angränsande byavatten. Samordnad förvaltning av fiskevatten saknades överlag på den tiden.

Exens FVOF

Exens fiskevårdsförening bildades troligen på 1930-talet och Viktor Tykesson var föreningens förste ordförande. Anledningen till att föreningen bildades är inte känd men det får förmodas att det fanns ett behov av ett gemensam forum för att förvalta, vårda och rättvist fördela fisket i Exen. Muntliga uppgifter gör gällande att samma fiskevatten som i dagens fiskevårdsområde omfattades av fiskevårdsföreningen. Föreningen levde sedan kvar ända fram till 1979 då Exens fiskevårdsområde bildades.